0

 

 

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผลการประเมินสถาบัน
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง คณาจารย์ และกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมประชุม
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ รายงานผลลัพธ์การดำเนินงานระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในทุกหน่วยที่รับผิดชอบ
รวมถึงการประเมินและติดตามผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “
SMART”
สู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำในระดับสากล เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๒

 

3

8

16