1

พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิ
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมธรรมะ
กับการปลูกจิตสำนึกชีวอนามัยและนิรภัยภาคพื้น โดยมีการบรรยายธรรมะ จาก พระกิตติสารสุธี
(เชิดชัย สีลสัมปันโน) รองอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาและการบรรยายพิเศษภาคทฤษฎีและกิจกรรมภาคปฏิบัติ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ในเรื่องของนิรภัยภาคพื้น สามารถป้องกัน
ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนถึงทรัพย์สินของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒)

2

6

9.1