1

 

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ
     พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ ให้แก่ บุตร ธิดา
ของศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชที่เสียชีวิต
ในหน้าที่ราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แบ่งเป็นทุนการศึกษา
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน ๒ ทุน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔ ทุน ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๖ ทุน
นักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน ๑๐ ทุน และนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) จำนวน ๔ ทุน  รวมจำนวน ๒๖ ทุน
เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน ๒๑๖
,๐๐๐ บาท
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะผู้บังคับบัญชา และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

มูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศได้จดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศในขณะนั้น
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้หมายเลขประจำพระองค์
นักเรียนนายเรืออากาศ ๗๕๒ ตั้งเป็นชื่อมูลนิธิและพระราชทานเงินสด
เป็นทุนเริ่มแรก จำนวน ๖๐๐
,๐๐๐ บาท

 

4

5.9

13

15

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ
     พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศ ให้แก่ บุตร ธิดา
ของศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชที่เสียชีวิต
ในหน้าที่ราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แบ่งเป็นทุนการศึกษา ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน ๒ ทุน
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔ ทุน ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๖ ทุน
นักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน ๑๐ ทุน และนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) จำนวน ๔ ทุน  รวมจำนวน ๒๖ ทุน
เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน ๒๑๖
,๐๐๐ บาท
ในการนี้ พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะผู้บังคับบัญชา และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

มูลนิธิ ๗๕๒ โรงเรียนนายเรืออากาศได้จดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศในขณะนั้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้หมายเลขประจำพระองค์
นักเรียนนายเรืออากาศ “๗๕๒” ตั้งเป็นชื่อมูลนิธิและพระราชทานเงินสด
เป็นทุนเริ่มแรก จำนวน ๖๐๐
,๐๐๐ บาท