1.1คณะสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
เยี่ยมชมกิจการ

พลอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย คงเจริญสุข รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร The Media รุ่นที่ 2
พร้อมคณะสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ โดยมีการรับฟังบรรยายสรุป อุโมงค์ลม,Flight Simulator
และห้องปฏิบัติการอวกาศและการทดสอบการสื่อสารของดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano - Satellite)
และการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ UAV

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

 

4

5

13