1

 

การอบรมและสอบทักษะดิจิทัลตามหลักสูตร
มาตรฐานด้านดิจิทัลระดับสากล (
Digital Literacy)

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ร่วมกับ คุณ กฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand
จัดให้มีการอบรมและสอบทักษะดิจิทัลตามหลักสูตร
มาตรฐานด้านดิจิทัลระดับสากล (Digital Literacy)

ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชให้เป็น
Premier Academy
ด้วยการสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถตอบสนองการพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี
ผ่านการพัฒนายกระดับความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล
ณ อาคารคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

 

3

6

11