0.1ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้โอวาทแก่ นักเรียนนายเรืออากาศ สิรภัทร ทหราวานิช ชั้นปีที่ ๑
ในโอกาสลาศึกษาต่อระดับปริญญา ที่สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบหรือวิศวกรรมเครื่องกลระบบ

ตามโครงการศึกษาในต่างประเทศของกองทัพอากาศ
ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

0.2

17