1 

รับมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา"

นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง
รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 รับมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา"
จาก คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จำนวน ๔๐๐
,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา  ณ หอประชุมใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

โดยทาง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
จะพิจารณามอบทุนการศึกษานี้ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศที่เรียนดี ประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป
2
810