1

 

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้โอวาทแก่ นักเรียนนายเรืออากาศ นคดนย์ บัณฑิตชูสกุล
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และนักเรียนนายเรืออากาศ ภิเษกยศ ตั้งเส้ง
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
ในโอกาสลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตามโครงการศึกษาในต่างประเทศของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

2

 

4

 

5