1

 

พิธีเทิดเกียรติและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่เกษียณอายุราชการ

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ,
พลอากาศเอก กิจสม พันธุ์โกศล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ, พลอากาศเอก เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
และพลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคำ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
(อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
ร่วมพิธีเทิดเกียรติและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่เกษียณอายุราชการ
โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธี

ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ ทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนพันธกิจและสรรสร้างความรุ่งเรืองให้แก่กองทัพอากาศ

และประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะผู้นำสูงสุดของกองทัพอากาศ ผู้บัญชาการสถาบันอันทรงคุณค่าและสง่างามแห่งนี้

และนายทหารชั้นนายพลอากาศผู้วางรากฐานเพื่อสานต่อการพัฒนากองทัพอากาศ ทั้งในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุน

ศิษย์เก่านายเรืออากาศที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ต่างได้รับการฝึกศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพทหาร และวิชาชีวิตจากโรงเรียนนายเรืออากาศ

จนกระทั่งประสบความสำเร็จในอาชีพราชการ ได้รับพระราชทานยศพลอากาศเอก ซึ่งเป็นยศสูงสุดทางทหาร

ทุกท่านเป็นแบบอย่างของทหารอาชีพ ให้แก่ข้าราชการของกองทัพอากาศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนายเรืออากาศ

ผู้เป็นอนาคตของกองทัพและประเทศชาติ สืบต่อจากทุกท่าน การเทิดเกียรติและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าในวันนี้

ณ ที่ตั้งใหม่ ของโรงเรียนนายเรืออากาศ จะได้รับการบันทึกไว้ทั้งในความทรงจำ รวมถึงประวัติศาสตร์ของสถาบันสืบไป

 

3

4

19