1f

 

วันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๕) พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน
Soft Opening
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)

เพื่อแสดงถึงระดับความพร้อมในการเปิดการศึกษาและปฏิบัติภารกิจ
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ภายใต้แนวคิด "สร้างความเชื่อมั่น เกิดพลังสานต่อ มุ่งสู่จุดหมาย"

ผ่านการนำเสนอวิถีนายเรืออากาศกับการเดินทางผ่านกาลเวลาจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

ของสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศที่สร้างบุคลากรคุณภาพให้เป็นกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ (Quality Airforce)
และทันสมัย พร้อมรองรับการปฏิบัติการด้วยเครื่องบินรบ ยุคที่ ๕ ในอนาคต

การแสดงสถานภาพความพร้อมผ่านวิถีชีวิตนักเรียนนายเรืออากาศและข้าราชการ โดยจัดเป็นชุดกิจกรรม วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
ซึ่งมุ่งให้นักเรียนนายเรืออากาศเป็นศูนย์กลาง และการจัดเยี่ยมชมสถาบัน เพื่อให้เห็นถึงสภาพความพร้อม
ณ ปัจจุบันผ่านภาพมุมสูงด้วยการใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์สมรรถนะสูงเพดานบินต่ำ
(
M Solar -X) M Solar-X Tour และภาพเสมือนจริงในอนาคตด้วยระบบ Metaverse Tour รวมทั้งการเดินทางไปสัมผัสสถานที่จริงด้วย Bus Tour

#ตำนานแห่งดอนเมือง สู่ความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก

 

5

8

13

6