1

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่โรงเรียนพระดาบส ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยมีการบรรยายสรุปภารกิจและพันธกิจ ระบบการศึกษาและแนวทางการจัดการฝึกศึกษา การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมถึงการเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมอากาศยาน
ห้องปฏิบัติการอวกาศการทดสอบการสื่อสารของดาวเทียมขนาดเล็ก
Nano-Satellite และการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
ในวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

       โดยโรงเรียนพระดาบสเป็นสถานศึกษาภายใต้โครงการพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอ
ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ
สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

2

 

20