1

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ทวีศักดิ์ เผ่าวิจารณ์ ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติรวมถึงสรุปกิจการงบประมาณ ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินการด้านงบประมาณของหน่วยสายวิทยาการ

2

 

3

 

6.3