1 1

 

การประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ครบรอบ ๑ ทศวรรษ)

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีการประกอบศาสนพิธี การกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช” ซึ่งแปลว่า“โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ ๙”
ในการนี้ พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

1 3

 

2 2

 

5 2