1

 

พิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ครูอาจารย์อาวุโส พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

พิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์จัดขึ้นเพื่อให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ได้มีโอกาสกลับมาแสดงความเคารพ
ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ที่ครั้งหนึ่งได้เคยเมตตาอบรมสั่งสอน ให้มีเจริญก้าวหน้า มีความรู้เพื่อประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานมั่นคง ตลอดจนถ่ายทอดศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ให้ก่อเกิดขึ้นในหัวใจของลูกศิษย์
ดั่งตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่กล่าวยกย่องครู ความว่า “ไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการี
รองจากบิดามารดา ไม่ว่าผู้ใด แม้มียศศักดิ์มีอำนาจเพียงใดก็ยังยำเกรงเชื่อฟังครู
ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังความรู้
และความดีให้แก่เรา เป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์”
จึงขอให้ทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในวันนี้สืบไป

 

2

 

9.1

 

14