2.0

 

“.....การมาในครั้งนี้จะได้รับทราบถึง ทุกข์ สุข ของพี่น้องโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชทุกคน
ในห้วงเวลาสำคัญนี้เพื่อจะได้หาแนวทางการพัฒนางาน ในทุกๆ ด้านร่วมกัน และเพื่อให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดี 
รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนภารกิจการย้ายสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด....”

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๖

ในการนี้ พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำคณะผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ให้การต้อนรับ โดยมีการรับฟังการบรรยายสรุปกิจการ
เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและภารกิจในด้าน การจัดส่วนราชการ สถานภาพปัจจุบัน แผนการพัฒนาหน่วย
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณายกระดับการบัญชาการและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการฝึกศึกษาวิจัยของ นักเรียนนายเรืออากาศต่อไป ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

 

4.0

 

4.1

 

4.2

 

5.0