1

 

คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ให้การต้อนรับ ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
กิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีการบรรยายสรุปภารกิจและพันธกิจ
การเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมอากาศยาน ห้องปฏิบัติการอวกาศ
การทดสอบการสื่อสารของดาวเทียมขนาดเล็ก Nano-Satellite ในวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


2

4

6.1

7