1.2

 

 

พิธีเลื่อนชั้นการศึกษา นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๕
และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖

     พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษา นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่
๕ และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ จำนวน ๙๕ คน ที่ผ่านเกณฑ์วัดประเมินผลนักเรียนนายเรืออากาศ
ที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่
และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ ๑๓
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๖

3

6

13