2

 

พลอากาศตรี เสกสัณน์  ไชยมาตย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
เข้ารับชมการถ่ายทอดสดการบรรยาย โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กองทัพอากาศ
ผ่านระบบการถ่ายทอดสดช่องทาง
RTAF IPTV และช่องทาง RTAF DIGITAL เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
การไม่รับของขวัญ No Gift Policy และส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ

ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๑)  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

 

5

 

6

 

10