1

 

เยี่ยมชมกิจการ

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(สายงานการศึกษา) ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ให้การต้อนรับ พลตรี ชยุตรา เสริมสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม
ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยมีการบรรยายสรุปภารกิจและพันธกิจ ระบบการศึกษาและแนวทางการจัดการฝึกศึกษา
การบริหารจัดการเรียนการสอน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำให้กับนักเรียน
และการพัฒนาองค์กร
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมถึงการเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมอากาศยาน ห้องปฏิบัติการอวกาศการทดสอบการสื่อสารของดาวเทียมขนาดเล็ก (
Nano-Satellite)
และการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

3.1

 

8.1

 

17