01

 

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา)
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานในการเปิดการอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย โดยการนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศตรี วรุตม์ อุตระชัย
รองหัวหน้าแผนก ๒
 กองรักษาการความปลอดภัย สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ
ให้แก่ข้าราชการ สังกัด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร์
กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 
โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีความเข้าใจในด้านการรักษาความปลอดภัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมต่อไปได้

 

4

 

5

 

11