1

 

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พลอากาศโท วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ ภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๒ รูป โดยมี พระธรรมวชิรญาณ
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศ ได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ ในร่มบวรพระพุทธศาสนา ตามประเพณีที่ดีงาม ของชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตภาวนา อันเป็นแสงสว่างแห่งปัญญา และรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ของกองทัพอากาศต่อไป

โดยมีระยะเวลาการอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดจนศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัย
ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม
– ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

 

2.1

 

15

 

18.0

 

18