1 copy

 

     พลอากาศตรี เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน กำแพงกั้นยาเสพติด โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สีขาว ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ได้รับเกียรติจาก
นาวาอากาศเอกหญิง วรรณธิดา อิทธิธานันท์ ตำแหน่ง ประจำ กรมแพทย์ทหารอากาศ รักษาราชการ นายทหารเวชศาสตร์ป้องกัน กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยยาเสพติด แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขานุการ คณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพล มีภูมิคุ้มกัน และนำความรู้ ความเข้าใจ
มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันเป็นกำแพงกั้นยาเสพติด ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อกองทัพอากาศ
และประเทศชาติต่อไป ณ ห้องประชุม กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒)
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

2

 

9

 

11