1

 

 

 

โครงการการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน กำแพงกั้นยาเสพติด
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สีขาว

นาวาอากาศโท วราวุฒิ พุฒแก้ว ผู้บังคับกองพันที่ ๕ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ
รักษาพระองค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธี
โครงการการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันกำแพงกั้นยาเสพติด
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สีขาว
ให้แก่ นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5
โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกหญิง วรรณธิดา อิทธิธานันท์
ตำแหน่ง ประจำ กรมแพทย์ทหารอากาศ รักษาราชการ
นายทหารเวชศาสตร์ป้องกัน กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยยาเสพติด
แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
เลขานุการ คณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด
กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศ
เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรืออากาศ
มีภูมิคุ้มกัน และนำความรู้ ความเข้าใจ มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันเป็นกำแพงกั้นยาเสพติด
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อกองทัพอากาศ และประเทศชาติต่อไป
ณ ห้องนภัสวิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

 

 

 

 

3

 

4

 

7

 

12