1

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑
– ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลนักเรียนนายเรืออากาศที่พึงประสงค์
และสามารถเลื่อนชั้นการศึกษา เป็นนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๙๑ คน
ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๑๓ คน ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๒๓ คน และ ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๑๓๗ คน
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี
เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ณ อาคารรณนภากาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

 

4

17

 

 

20