0

 

การจัดบรรยายการสื่อสารในองค์กร (Organizationl Communication)

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดบรรยายการสื่อสารในองค์กร
(
Organizationl Communication) พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เข้าร่วมบรรยาย ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

โดยมีการบรรยาย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์ SMARTER
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย Leadership Model
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเป็น Profession Military
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด Warrior/Fighing Spirit และการเรียนรู้ที่ต้องการในด้านทัศนติ (Attitude) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนนายเรืออากาศสืบต่อไป

 

2

 

3

 

7.4