a 1 1

 

พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติราชการ
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ 
โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทผลงานที่สร้างชื่อเสียง
๑.นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ สุทธิ์  ศรีบูรพา ได้รับรางวัล นายกสมาคมการยศาสตร์ไทย ประจำปี ๒๕๖๖
๒.นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์หญิง ดุลยการณ์  กรณ์แสง ได้รับรางวัล สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๖

๓.นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ธนากร  พีระพันธุ์ ได้รับรางวัลนายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย รับทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement - Building Materials จากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗
๔.นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุคนธ์  พันธุเณร ได้รับรางวัล รับรองอนุสิทธิบัตรผลงานการประดิษฐ์กระบวนการนำอากาศยานไร้คนขับปีกติดลำตัว ลงจอด และอากาศยานไร้คนขับ
๕.
นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ ฐาปนัต  บัวภิบาล ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นกองทัพอากาศ ประเภท นายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕
๖.นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ เทียนสิริ  เหลืองวิไล ได้รับรางวัลดีมาก จากผลงานบทความทางวิชาการ เรื่อง การประเมินสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ
SIR/D
๗.นาวาอากาศโท ภัทรนันท์  โสมะนันทน์ ได้รับรางวัลผลงานการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น หลักสูตร สธ.ทอ. รุ่นที่ ๖๖
๘.เรืออากาศโทหญิง กัญญาเลข  ฟูตระกูล ได้รับรางวัลดี จากผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ โฟนิกส์สังเคราะห์ "

๙.พันจ่าอากาศเอก จิตรกร  ไสยรส ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น กองทัพอากาศ ประเภท นายทหารชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๕

ประเภทการแข่งขันกีฬา
๑.นาวาอากาศเอก สมเกียรติ  สุกางโฮง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายคู่ (อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๒.นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ สมพงษ์ บุตรงาม เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (golf ball) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๓.นาวาอากาศเอก วรากรณ์  พูลจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายคู่ (อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๔.นาวาอากาศหญิง เอมรัตน์  ยิ่งพิสุทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน กีฬาแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม จากการแข่งขันกีฬา ภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๕.นาวาอากาศโท เกรียงไกร  ทานา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ (อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๖.เรืออากาศเอกหญิง พัทธมน  ปิ่นเพชร รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแบดมินตัน ประเภท หญิงคู่มือใหม่ จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖
๗.เรืออากาศตรี ฐณวัฒน์  รองวัง รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๘.เรืออากาศตรี นภสุ  วิรัชติ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญเงิน กีฬารักบี้ฟุตบอล จากการแข่งขันกีฬา ภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๙.เรืออากาศตรี ชโนวิทก์  สุขะ เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ (อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๐.พันจ่าอากาศเอกหญิง นริศร์ธรา  พลากุล เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน  ประเภทหญิงคู่ (อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๑.พันจ่าอากาศเอก รัฎฐกรณ์  สักลอ  เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายคู่ (อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๒.พันจ่าอากาศเอก มงคล  นาคสุข รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน  ประเภทชายคู่ (อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป) จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๓.จ่าอากาศเอกหญิง อรทัย  พรรณขาม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาแบดมินตัน ประเภท หญิงคู่มือใหม่ จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๔.จ่าอากาศเอกหญิง ภัทรานิษฐ์  เลิศศิริสมบัติ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬายูโด จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

๑๕.จ่าอากาศเอก ทินกร ไชยอุบล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาอีสปอร์ต จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ เกม ROV ชื่อในเกม •Bacteria•

๑๖.จ่าอากาศโท ศรายุทธ ทาคำห่อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาอีสปอร์ต จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ เกม ROV ชื่อในเกม Scary'"

๑๗.จ่าอากาศโท อนันต์วัฒน์ อ่อนอุดม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาอีสปอร์ต จากการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ เกม ROV ชื่อในเกม TELEXTELEXs"

๑๘.นางสาว อภิญญา  บัวเพ็ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน จากการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ประเภท กระทำความดี             
๑.จ่าอากาศตรี จงจิตร์  ผูกไมตรี เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริเวณแยกเตาปูน

หน่วยงานที่ได้รับรางวัล             
แผนกการเงิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับดีเลิศ ของหน่วยศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง กรมการเงินทหารอากาศ

 

a 1 2

 

a 1 3

 

a 1 8