1 2

 

     พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 71 จำนวน 133 คน
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 2 - 5 และผู้ปกครอง
ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

   โดยกระบี่สั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการผ่านการทดสอบกำลังกายกำลังใจ
และได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ ครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชา
ว่าเป็นผู้ซึ่งมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญา
พร้อมที่จะได้รับการศึกษาและอบรมจนสำเร็จการศึกษา
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติต่อไป

 

1 3

1 4

1 6