LogoNkrafa

วีดีทัศน์พระราชทาน

V1

๑. น้ำคือชีวิตแผ่นดิน

V2

        ๒. พิทักษ์รักษา พัฒนาสินสายน้ำ

V3

                   ๓. พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง

V4

        ๔. เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต