โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
ถนนพลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 534 4331, 02 534 3618
โทรสาร 02 534 5533
------------------------------------------------

map1

map 2