การดำเนินการวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก.

แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของรร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) (.pdf) 

การดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๕
          -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายใน และวัฒนธรรมองค์กร (.pdf)
          -  รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ (.pdf)
          -  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (.pdf)

ขั้นตอนที่ ๑

   ๑. รายงานการประชุม คณะ จนท.กำกับดูแลฯ ครั้งที่ ๑/๖๔ (.pdf) (.doc)
   ๒. ภาพการประชุม (.pdf)
   ๓. โครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.ของกำลังพล รร.นนก.ประจำปี ๖๕ (.pdf) (.doc)

ขั้นตอนที่ ๒

   ๑. สร้างความเข้าใจกับกำลังพล รร.นนก.เกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด
          -  ชี้แจงคณะ จนท.กำกับดูแลฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๖๔ 
          -  ชี้แจงกำลังพลที่มาปฏิบัติราชการหลังเคารพธงชาติ (.pdf)
          -  สื่อสารกับกำลังพล รร.นนก.ทราบ เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ๗ เว็บไซต์ ของ รร.นนก.(.pdf)

ขั้นตอนที่ ๓

   ๑. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นทหารอากาศ (ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม)

        ๑.๑. การจัดทำอนุมัติแนวทางการอบรมชี้แจงหน้าแถวหลังการเคารพธงชาติและการเน้นย้ำการใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ
หรือการกวดขันวินัยอื่น ๆ
             -  แนวทางการอบรมชี้แจงหน้าแถวหลังการเคารพธงชาติ (.pdf) 
             -  การเน้นย้ำการใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ (.pdf) 
             -  กวดขันและเน้นย้ำการปฏิบัติของกำลังพล รร.นนก. (.pdf)
             -  ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวัฒมธรรมองค์กร ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
             (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี ๖๕  (.pdf) 

        ๑.๒. การทบทวนการฝึกตามแบบธรรมเนียมทหาร

             -  เน้นย้ำให้กำลังพล ทอ.ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหาร (.pdf)
             -  ส่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่เข้ารับการอบรมแบบธรรมเนียมทหาร (.pdf)

        ๑.๓. การสุ่มตรวจสารเสพติดกำลังพล รร.นนก. (.pdf)

   ๒. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม)

        ๒.๑. การส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
             -  การส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ (.pdf)
             -  การเข้าร่วมฟังธรรมและทำบุญวันอาสาฬหบูชา (.pdf)

        ๒.๒. การดำเนินการตามแผนการทำกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต ทอ. หน่วย รร.นนก.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ 

   ๓. กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบ (ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม)

        ๓.๑. การส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ 
             - การส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ (.pdf)
             - การอบรม (EdPEx) กำลังพล รร.นนก. (.pdf)
             - การอบรมการพัฒนาภาอังกฤษกำลังพล รร.นนก. (.pdf)

        ๓.๒. การให้ความรู้เกี่ยวกับนิรภัยภาคพื้นเป็นประจำ (.pdf)

   ๔. กิจกรรมการปฏิบัติการมีจิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการ (ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม)

        ๔.๑. กิจกรรมพัฒนาหน่วย กิจกรรม ๕ ส ฯลฯ (.pdf)

        ๔.๒. การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของกำลังพล รร.นนก.
             -  การบริจาคโลหิต (.pdf)
             -  จิตอาสา (.pdf)
             -  จิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ มวกเหล็ก (.pdf)

ขั้นตอนที่ ๔

   ๑. ผลประเมินของ น.ท.ขึ้นไปที่ชัดเจนผ่าน Google Form

   ๒. รายงานผลการกระทำผิดวินัยและยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          - เดือน ม.ค.๖๕ (.pdf)
          - เดือน ก.พ.๖๕ (.pdf)
          - เดือน เม.ย.๖๕ (.pdf)
          - เดือน พ.ค.๖๕ (.pdf)
          - เดือน มิ.ย.๖๕ (.pdf)
          - เดือน ธ.ค.๖๕ (.pdf)

   ๓. รายงานวิเคราะห์ผลประเมินทั้งหมด
          - การประเมินผลสำเร็จแต่ละโครงการกิจกรรมและภาพรวมตามตัวชี้วัดหรือตามเป้าหมายที่กำหนด (.pdf)

ขั้นตอนที่ ๕ 

   ๑. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยที่เป็นทางการผ่าน ผบช.หน่วยลงนาม และส่งตามเวลา (.pdf)