209509223 6020248098048097 2029290821853484759 n

 

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนนายเรืออากาศ เขมชาติ ธาราจันทร์

ได้รางวัล

• รองชนะเลิศอันดับ 1 ระยะ 5000 ม.

• รองชนะเลิศอันดับ 1 ระยะ 1500 ม.

การแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศประเทศไทย พ.ศ.2564

 

199292473 6020248078048099 742539185294586459 n

210436233 6020248084714765 4416155750205126538 n

1 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนนายเรืออากาศ
ในการแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์กองทัพอากาศ ในรูปแบบออนไลน์ 
โดยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Babayaka และ ทีม Capt from home

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม Sector Seven จาก กองบิน 7

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม Babayaka จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม Capt from home จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2 5

PRN 3365

PRN 3394

569616

569619

 

นักเรียนนายเรืออากาศ ธนกฤต เจริญจักร ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีรางวัลดังนี้

 

รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ

 

2

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์

 

3

นาวาอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง

 

รางวัลผลงานบทความทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

4

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โชติดิลก

 

5

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ เทวา กาญจนชม

 

ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานบทความทางวิชาการประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ

เรื่อง กระบวนการพัฒนาการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

 

6

นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ วีรกุลวัฒนา

ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ
เรื่อง การวิจัยและการพัฒนารถไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 

รางวัลบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์
อาจารย์สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

8

พันจ่าอากาศตรีหญิง เปรมยุดา โลกายุทธ์  
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

9

นางสาว สุดาวดี ชำนาญภักดี  
พนักงานธุรการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลนักเรียนนายเรืออากาศดีเด่น

10

นักเรียนนายเรืออากาศ ถิรพงศ์ ถิรินทรพงศ์ ได้รับรางวัล การศึกษาดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

 

12

นักเรียนนายเรืออากาศ ดุลทัศน์ พันธุ์โกศล ได้รับรางวัล ลักษณะทหารดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

 

13

นักเรียนนายเรืออากาศ เขมชาติ ธาราจันทร์ ได้รับรางวัล การกีฬาดีเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน (นักเรียนนายเรืออากาศ)

 

14

กลุ่ม Pegasus ผลงานเรื่อง โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส่งครุภัณฑ์

 

15

กลุ่ม ลุยสวน ผลงานเรื่อง การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบแอปพลิเคชั่นลุยสวน

 

16

กลุ่ม Griffin UAV ผลงานเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยCOVID-19 (น้องถาดหลุม)

 

timeline 25631201 173239

 

ทีมลุยสวน ของนักเรียนนายเรืออากาศ x ลาดกระบัง ได้ผ่านเข้ารอบ

ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนนายเรืออากาศ

 

https://youtu.be/kDvVLJ7fZXU

 

125397861 3228791877250424 7457971973056808726 o