569616

569619

 

นักเรียนนายเรืออากาศ ธนกฤต เจริญจักร ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563