1

 

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีรางวัลดังนี้

 

รางวัลบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ

 

2

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์

 

3

นาวาอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรศักดิ์ หมวดโพธิ์กลาง

 

รางวัลผลงานบทความทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

4

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โชติดิลก

 

5

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ เทวา กาญจนชม

 

ได้รับรางวัลที่ 3 ผลงานบทความทางวิชาการประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ

เรื่อง กระบวนการพัฒนาการออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

 

6

นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ วีรกุลวัฒนา

ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2563 ระดับกองทัพอากาศ
เรื่อง การวิจัยและการพัฒนารถไฟฟ้า
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 

รางวัลบุคคลดีเด่นของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2

นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ วันชัย เจียจันทร์
อาจารย์สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

8

พันจ่าอากาศตรีหญิง เปรมยุดา โลกายุทธ์  
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

9

นางสาว สุดาวดี ชำนาญภักดี  
พนักงานธุรการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลนักเรียนนายเรืออากาศดีเด่น

10

นักเรียนนายเรืออากาศ ถิรพงศ์ ถิรินทรพงศ์ ได้รับรางวัล การศึกษาดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

 

12

นักเรียนนายเรืออากาศ ดุลทัศน์ พันธุ์โกศล ได้รับรางวัล ลักษณะทหารดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓

 

13

นักเรียนนายเรืออากาศ เขมชาติ ธาราจันทร์ ได้รับรางวัล การกีฬาดีเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๓

รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน (นักเรียนนายเรืออากาศ)

 

14

กลุ่ม Pegasus ผลงานเรื่อง โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการส่งครุภัณฑ์

 

15

กลุ่ม ลุยสวน ผลงานเรื่อง การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบแอปพลิเคชั่นลุยสวน

 

16

กลุ่ม Griffin UAV ผลงานเรื่อง การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยCOVID-19 (น้องถาดหลุม)