1 1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนนายเรืออากาศ
ในการแข่งขันปฏิบัติการด้านไซเบอร์กองทัพอากาศ ในรูปแบบออนไลน์ 
โดยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีม Babayaka และ ทีม Capt from home

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม Sector Seven จาก กองบิน 7

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม Babayaka จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม Capt from home จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2 5

PRN 3365

PRN 3394