330184

ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโท จิตรพล แสงศิริ อาจารย์กองการศึกษา
ในโอกาส สำเร็จการศึกษาปริญญาโท เกียรตินิยม อันดับ ๑
(Graduated with Distinction) ด้วยเกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ๔.๐
สาขา Aviation/Aerospace Management
คณะ College of Aviation (COA)
จากมหาวิทยาลัย Embry-Riddle Aeronautical
รัฐ ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ
โดยทาง เรืออากาศโท จิตรพล แสงศิริ เดินทางกลับประเทศไทย
ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕และมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน เพื่อนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนนายเรืออากาศที่จะเป็นกำลังหลัก
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศและ
ประเทศชาติต่อไป

 

330185

 

330186

 

330176