ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 co35

๑.พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร 

(๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

 

๒.พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙)

 

๓.พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา

(๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๑)

 

2 1114 1

๔.
พล.อ.ท.พัทธนันท์  นุชพงษ์

(๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒)