Logo

  

รร.นนก.มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน กำกับ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการประเมินผลแก่นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.)
รวมทั้งสนับสนุน
การผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ผบ.รร.นนก.) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เพื่อให้ภารกิจในการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ (ทอ.) บรรลุผลโดยสมบูรณ์ รร.นนก.จึงดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ (ทอ.)
ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาทหาร คุณลักษณะผู้นำทหาร และคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้”
และวิสัยทัศน์ที่ว่า “สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพที่มีภาวะผู้นำ และแหล่งองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”