พลอากาศโท ธาดา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เป็นประธานเปิดงาน

“วันวิจัย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี 2563”

โดยมีการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5

ที่ได้รับการคัดเลือก 7 กลุ่มจากทุกสาขาวิชา

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณาจารย์ ข้าราชการ

และนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟัง

ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

การนำเสนองานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศในครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้

ที่นักเรียนนายเรืออากาศได้ศึกษามาตลอด 5 ปี

ทั้งในด้านของระบบการวิจัย ตั้งแต่การทำงานเป็นทีม ค้นหัวข้อวิจัย วิเคราะห์ปัญหา

สืบค้นข้อมูล ติดต่อประสาน การออกแบบทดสอบ วิจารณ์ผลการวิจัย และการสังเคราะห์

ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงาน

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนนายเรืออากาศได้จริง