5.1promotion

พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่
28/2564 ลง 8 มกราคม 2564
และคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 164/2564 ลง 15 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร มีข้าราชการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน 2 คน

เป็น ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง

นาวาอากาศโทหญิง อิสริยา เพ็ชราช

เป็น ว่าที่นาวาอากาศโท

นาวาอากาศตรี เกรียงไกร ทานา

ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (2)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

5.2promotion

5.3promotion

5.4promotion