ทำเนียบผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 co35

๑.พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร 

(๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

 

๒.พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙)

 1

๓.พล.อ.ท.สิทธิพร เกสจินดา

(๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๑)

 

 co35

 ๔. พล.อ.ท.พัธนันท์  นุชพงษ์

(๑ ต.ค.๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒)

4

 ๕. พล.อ.ท.ธาดา  เคี่ยมทองคำ

(๑ ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค.๖๓)

 supint2559 004

 ๖. พล.อ.ท.เดชอุดม  คงศรี

(๑ เม.ย.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๓)

 

 Narong resizeimage

 ๗. พล.อ.ท.ณรงค์  อินทชาติ

(๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๕)

narongsak

 ๘. พล.อ.ท.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร

(๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๕)

 washirasak

 ๙. พล.อ.ท.วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์

(๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖)

 

 Commander_1

 ๑๐. พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ

(๑ ต.ค.๖๖ - ปัจจุบัน)