โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
999 หมู่ 5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180
โทร. 02 534 6000 ต่อ 4-8201
------------------------------------------------