1

 

การแถลงนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2567

“กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ UNBEATABLE AIR FORCE”

วันนี้ (วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566) เวลา 13.00 น. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ
แถลงนโยบายประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ
และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายฯ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศ
ทราบและตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญในการปฏิบัติงานราชการ
โดยสาระสำคัญของการแถลงนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่มุ่งสู่การเป็น
“กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ
UNBEATABLE AIR FORCE”

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนนายเรืออากาศ
อาทิเช่น นิทรรศการอากาศยานไร้คนขับ โดยทีมพีกาซัส “
Pegasus”
และทีม “Griffin” ที่ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
งานวิจัยระบบอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ (M Solar-X UAV) ที่จะนำมาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ซึ่งผลงานและความสำเร็จของนักเรียนนายเรืออากาศ เกิดจากการฝึก ศึกษา อบรม ตามกระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาทางทหาร
หรือหลัก 5C Model คือ เรียนในห้อง (Class)
เรียนรู้เพิ่มทักษะผ่านชมรม (Club) พัฒนาขีดความสามารถ (Competency)
การแข่งขัน (Competition) สู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ (Community)

การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นี้
นับเป็นส่วนสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้
ทราบเกี่ยวกับความสำคัญของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ให้แก่กองทัพอากาศ และเป็นแหล่งความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การวิจัยโครงการต่างๆ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอด
ในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ


8

19

 

191