0

 

“…ประยุกต์ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเรืออากาศให้ยั่งยืน...”

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
แถลงนโยบายการปฏิบัติราชการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๗
 โดยกำหนดเจตนารมณ์ในการพัฒนา
“การสร้าง
เรืออากาศยั่งยืน” ด้วยการน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา (The King' s Philosophy) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพ
สถาบันผ่านการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และดำเนินตามแนวทาง
การเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำ (Premier Academy) เพื่อให้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
สามารถเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำ และสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากลสมดั่งนามของสถาบันที่ได้รับพระราชทาน
ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และทหารกองประจำการ
เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ (๗๐๐ ที่นั่ง) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

4

 

9

 

131