1 copy

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
พลตรี พีรพล สงนุ้ย รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีการรับฟังบรรยายสรุปงานประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

4

 

7

 

8