0

 

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

โดยมี พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)

ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๑พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

 

1

 

3

 

6