0

 

  พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา)
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (
Open House) ประจำปีการศึกษา 2567
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้ผู้ที่สนใจ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ รวมไปถึงการวิจัยพัฒนา
ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาของกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 2
อาคารกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

1

 

3