0

 

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 จำนวน 37 คน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โดยมี การรับชมวีดิทัศน์การบรรยายสรุป และเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง
เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อตามเส้นทางแห่งความฝันของตน ได้สำเร็จตามเป้าหมาย
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

1

 

91