1 0

 

 

  พลอากาศตรี ประภาส เอี่ยมโมฬี เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ
พลอากาศตรี วิชัย ดีชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
ในโอกาสตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสายวิทยาการการไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป ให้คำแนะนำ แนวทางการปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่ง อีกทั้งยังรวบรวมปัญหา
และข้อขัดข้องของระบบบัญชาการ และควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามสารสนเทศและการไซเบอร์
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

 

8 0

 

10 0

 

151 0