01

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายบัญชา เชาวรินทร์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้ พลอากาศโท ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

นับเป็นปีแรกที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมหลากหลาย การแสดงการบินภาคอากาศ เป็นการแสดงสมรรถนะของเครื่องบินรบ การบินประกอบหมู่ของเครื่องบินเล็ก
และการบินอากาศยานไร้คนขับ ในส่วนของกิจกรรมภาคพื้น เป็นการจัดตั้งอากาศยานอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การจัดนิทรรศการ
และการแสดงของนักเรียนนายเรืออากาศ นอกจากนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ยังได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการมอบอุปกรณ์การศึกษา ของเล่น อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 

โดยในปีนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล
และส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคมรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์
ซึ่งตรงกับคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

 

2

 

41

 

 

22