0

 

พลอากาศตรี ณัฐวุฒิ อจลบุญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร)
เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการนี้ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ
โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานดำเนินกิจกรรม การจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ
และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของจังหวัดสระบุรี
ณ ตลาดอิ่มเอม จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

 

4

 

6

 

199095 0